Chuyến đến nội dung chính

Q. Tôi cần làm như thế nào để đổi tài khoản YalliYalli hiện tại sang một tài khoản mới?