Chuyến đến nội dung chính

Q. Gia sư có thể huỷ hoặc thay đổi lịch của lớp học đã được đặt lịch không?