Chuyến đến nội dung chính

Q. Có cần phải cài đặt Zoom cho các lớp học không?