Chuyến đến nội dung chính

Q. Tôi có thể huỷ lớp và nhận hoàn lại bằng tiền thay vì điểm không?