Chuyến đến nội dung chính

Q. Tôi có thể huỷ lớp học đã đặt lịch không?