Chuyến đến nội dung chính

Q. Tôi nên làm gì nếu không nghe thấy tiếng trong lớp học? 📢