Chuyến đến nội dung chính

Q. Tôi đã mua kết quả thi, tôi có thể được hoàn lại không?