Chuyến đến nội dung chính

7️⃣ Thanh toán học phí > Xác nhận học phí