Chuyến đến nội dung chính

6️⃣ Bắt đầu lớp học 1:1 > Xác định trạng thái lớp học