Chuyến đến nội dung chính

Q. Tôi muốn trao đổi nội dung lớp học với Gia sư của mình. Tôi có thể liên lạc bằng cách nào?