Chuyến đến nội dung chính

Q. Tôi nên làm gì khi không vào được lớp học bằng Mac/iOS? 🤔